Regulamin Partnera Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca

Regulamin Partnera Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Łomianki będącą organizatorem Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Program – Program „Łomiankowska Karta Mieszkańca” przyjęty w uchwale nr LXXIV/545/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomianki Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”.;
2) Organizator – Gmina Łomianki;
3) Partner – przedsiębiorca, instytucja kultury lub organizacja pozarządową, podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), która podpisała z Gminą Łomianki  porozumienie o udzielaniu ulg lub preferencji posiadaczom Łomiankowskiej Karty Mieszkańca;
4) Przedstawiciel partnera – pracownik Partnera lub inna osoba, której Partner udostępnił możliwość działania w swoim imieniu w Portalu Łomiankowskiej Karty Mieszkańca m.in. dokonywania weryfikacji uprawnień do przyznania zniżki użytkownikom, definiowania nowych promocji
i definiowania nowych wydarzeń. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania swojego przedstawiciela lub osób, którym ujawnił dane dostępowe do portalu;
5) Karta Mieszkańca – Łomiankowska Karta Mieszkańca, stanowiącą nośnik danych w formie plastikowej karty zbliżeniowej z chipem posiadającej indywidualny numer lub karta wirtualna
w aplikacji mobilnej uprawniającej do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych przez Gminę Łomianki i Partnerów Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca użytkownikom karty.
3. Podmioty przystępują do Programu na zasadach dobrowolności. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest zamieszczony na stronie internetowej www.karta.lomianki.pl. w zakładce poświęconej Partnerom lub na stronie www.lomianki.pl w zakładce poświęconej Programowi Łomiankowskiej Karty Mieszkańca. Wnioski dostępne są również stacjonarnie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Staszica 2.
4. Nie rozpatruje się zgłoszeń złożonych w innej formie niż określona w pkt. 3.
5. Przystąpienie do współpracy następuje w wyniku zawarcia pisemnego Porozumienia pomiędzy Partnerem a Gminą Łomianki. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Gmina Łomianki w ramach Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca zapewnia Partnerom promocję poprzez ekspozycję logotypu, danych adresowych Partnera oraz ofert objętych rabatem na stronie internetowej
www.karta.lomianki.pl oraz w innych kanałach informacyjnych Gminy Łomianki, w tym w szczególności zobowiązuje się do:
1) umieszczenia wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej
www.karta.lomianki.pl;
2
) umieszczania informacji o organizowanych wydarzeniach promocyjnych dla użytkowników karty;
3) udostępnienia nieodpłatnie Partnerom dostęp do aplikacji służącej do odczytywania ważności Łomiankowskiej Karty Mieszkańca;
4) rozpowszechniania informacji o Partnerze oraz ulgach, zniżkach i preferencjach jakie oferuje uczestnikom Programu na stronie
www.karta.lomianki.pl, www.lomianki.pl oraz w mediach społecznościowych (facebook Urzędu Miejskiego w Łomiankach i Burmistrza Łomianek, Instagram „lomianki_miasto_mozliwosci).
5. Partner zobowiązany jest do:
1) stosowania ulg, zniżek i preferencji dla użytkowników Karty Mieszkańca;
2) oznaczenia swojego lokalu informującego o uczestnictwie Partnera w Programie;
3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Łomiankowskiej Karty Mieszkańca;
4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do wykazu Partnerów Programu, prowadzonego przez Urząd Miejski w Łomiankach oraz informowania o zachodzących zmianach danych bądź wystąpieniu z Programu;
5) zachowania zasad ostrożności i staranności w przechowywaniu i używaniu swoich danych dostępowych do strony internetowej
www.karta.lomianki.pl.
6. Koszty związane z udzielanymi ulgami, zniżkami lub preferencjami dla posiadaczy Karty Mieszkańca ponoszą Partnerzy.
7. Partner przygotowuje materiały o swoim przedsiębiorstwie zgodnie warunkami ustalonymi z Urzędem Miejskim w Łomiankach w Porozumieniu.
8. Miasto może wykluczyć Partnera z Programu:
1) jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub
2) jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla użytkowników Karty Mieszkańca.
9. Wykluczenie następuje poprzez wypowiedzenie przez Organizatora Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

10. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w Porozumieniu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.
11. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wady oraz jakość usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżek, ulgi i preferencji w ramach Programu;
2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów przez Partnerów;
3) treść ofert proponowanych posiadaczom Karty Mieszkańca przez Partnerów;
4) działania i zaniechania Partnerów, które wyrządzą lub mogą wyrządzić szkodę użytkownikom Karty Mieszkańca lub osobom trzecim;
5) naruszenie praw własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz dóbr osobistych przez Partnera.
13. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego Regulaminu podlegają publikacji w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.karta.lomianki.pl oraz www.lomianki.pl

 
Porozumienie
Formularz rejestracyjny