Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności 
 
Urząd Miejski w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://karta.lomianki.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.08.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.08.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Adamkiewicz, piotr.adamkiewicz@poczta.lomianki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 768 63 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania spraw obywatelskich (meldunki)  Urząd Stanu Cywilnego, podatki i opłaty lokalne, Terenowy Punkt Paszportowy, wyznaczone pomieszczenie do obsługi innych spraw pok. 5A
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Ograniczenie wejścia na pierwsze piętro
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line
 • W Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii 150 (przystanek Łomianki-Centrum 02), 750 (przystanek Łomianki-Centrum 01) oraz 850 (przystanek Łomianki-Centrum 01).

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 71

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania wszystkich spraw z zakresu inwestycji i remontów, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki nieruchomościami,  wyznaczone pomieszczenie nr 1
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej oraz przed budynkiem urzędu wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu. Ograniczenie wejścia na pierwsze piętro
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii 150 (przystanek Łomianki-Szkoła 02), 750 (przystanek Łomianki-Szkoła 01) oraz 850 (przystanek Łomianki-Szkoła 01).

Urząd Miejski (budynek ICDS) ul. Staszica 2 (wejście od strony boiska sportowego)

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Wszystkie pomieszczenia  na parterze budynku, pełna dostępność
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu ICDS
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii 150 (przystanek ICDS 02), 750 (przystanek ICDS 01) oraz 850 (przystanek ICDS 01).

Urząd Miejski (budynek ICDS)  ul. Staszica 2 (wejście główne od ul. Warszawskiej)

Wydział Edukacji

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Pomieszczenia urzędu znajdują się na I piętrze budynku, na które można dostać się windą, pełna dostępność
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu ICDS
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii 150 (przystanek ICDS 02), 750 (przystanek ICDS 01) oraz 850 (przystanek ICDS 01).

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

Urząd Miejski (budynek Świetlicy Miejskiej w Burakowie) ul. Parkowa 2,  05-092 Łomianki

 • Wszystkie pomieszczenia na parterze budynku, pełna dostępność
 • Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii 150 (przystanek Buraków 04), 750 (przystanek Buraków 01) oraz 850 (przystanek Buraków 01).

Koordynatorem do spraw dostępności, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest zespół w składzie:

 • Artur Gajowniczek
 • Judyta Niedźwiedź
 • Paulina Łacisz
 • Piotr Adamkiewicz
 • Hubert Wasilewski