Regulamin

Regulamin

Regulamin przyznawania i korzystania z Łomiankowskiej Karty Mieszkańca

§ 1.

Podstawowe pojęcia.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Karta Mieszkańca lub Łomiankowska Karta Mieszkańca – Karta stanowiąca nośnik danych w formie plastikowej karty fizycznej lub karty wirtualnej w aplikacji mobilnej uprawniającej do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych przez Gminę Łomianki i Partnerów Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca użytkownikom karty.

2) Karta fizyczna - Karta Mieszkańca, której nośnikiem jest zbliżeniowa elektroniczna karta plastikowa z chipem, posiadająca zaprogramowany indywidualny numer nadany przez producenta układu pamięciowego i która została spersonalizowana poprzez naniesienie na jej awersie imienia, nazwiska, numeru karty oraz wzór graficzny określony w zarządzeniu upoważniająca do korzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach Programu Łomiankowska Karta Mieszkańca.

3) Aplikacja „Łomiankowska Karta Mieszkańca” lub aplikacja – aplikacja mobilna, czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonująca na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej App Store i Sklep Play. Aplikacja jest powiązana z Systemem i kontem użytkownika Systemu.

4) Karta wirtualna – Karta Mieszkańca dostępna przez Aplikację „Łomiankowska Karta Mieszkańca”, posiadająca indywidualny numer nadany uczestnikowi Programu przez Organizatora Programu, upoważniająca do skorzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach Programu.

5) Organizator Programu – Gmina Łomianki.

6) Program - Program Łomiankowska Karta Mieszkańca wprowadzony uchwałą nr LXXIV/545/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomianki Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”.

7) Gmina – Gmina Łomianki.

8) Użytkownik Karty lub uczestnik Programu – osoba, której przyznano uprawnienia wynikające

z Programu oraz wydano Kartę fizyczną lub przyznano dostęp do karty wirtualnej, potwierdzając uprawnienia wynikające z Programu.

9) System Łomiankowskiej Karty Mieszkańca lub System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dostępny na portalu internetowym www.karta.lomianki.pl

10) Użytkownik Systemu – osoba, która uzyskała dostęp do Systemu Łomiankowskiej Karty Mieszkańca. Użytkownikiem systemu może być w szczególności Użytkownik karty.

11) Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o udział w programie i wydanie Łomiankowskiej Karty Mieszkańca.

12) Rodzic – rodzice dziecka oraz rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka opiekun prawny, kurator dla osoby niepełnosprawnej lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

13) Dziecko – dziecko, w tym dziecko, nad którym osoba sprawuje pieczę zastępczą lub opiekę prawną.

14) Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący ulgi, zniżki i preferencje dla Użytkownika Karty i realizujący uprawnienia wynikające z Karty Mieszkańca w porozumieniu z Gminą.

15) Portal karty – strona internetowa www.karta.lomianki.pl będąca częścią Systemu Łomiankowskiej Karty Mieszkańca umożliwiająca założenie indywidualnego konta Użytkownika Systemu, składanie wniosków o przystąpienie do Programu i dostęp do Karty wirtualnej oraz wydanie Karty fizycznej; portal przekazuje informacje o aktualnościach, wydarzeniach, ulgach, zniżkach i preferencjach oferowanych uczestnikom Programu przez Partnerów.

16) Zeznanie roczne PIT - zeznanie potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego na rzecz Gminy Łomianki zawierające rozliczenie roczne za rok ubiegły, które na pierwszej stronie zawierają informacje o adresie podatnika, złożone na jednym z następujących formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, adres miejsca zamieszkania w gminie Łomianki musi być wpisany w rubryce „Podatnik”.

§ 2.

Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Łomiankowskiej Karty Mieszkańca, o której mowa w uchwale uchwałą nr LXXIV/545/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomianki Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”
w sprawie przyjęcia Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”.

2. Wzór Łomiankowskiej Karty Mieszkańca w formie Karty fizycznej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Uprawnienia wynikające z Programu mogą być przypisane do Wirtualnej karty w aplikacji mobilnej.

4. W ramach Programu ulgi, zniżki i preferencje otrzymują osoby, których miejscem zamieszkania jest gmina Łomianki oraz spełniają warunki określone w § 5 ust. 2 uchwały, o której mowa w ust. 1.

5. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zniżek i preferencji aktualnie oferowanych przez Partnerów.

6. Karta fizyczna jest własnością Gminy Łomianki.

7. Karta fizyczna lub Karta wirtualna nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności.
 

§ 3.

Zasady potwierdzenia uprawnień, wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca.

1. Uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek i preferencji w ramach realizacji Programu potwierdza Organizator Programu.

2. Wydanie Karty fizycznej lub aktywacja Karty wirtualnej przez Organizatora Programu oznacza potwierdzenie posiadania uprawnień Posiadacza Karty.

3. Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały naniesione na karcie.

4. Potwierdzenie uprawnień i wydanie Karty Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez uprawnioną pełnoletnią osobę lub rodzica.

5. Wprowadza się wniosek, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dla:

1)osób pełnoletnich osiągających dochody i rozliczających podatki PIT;

2) dla dziecka/dzieci w wieku do 18 roku życia składany przez rodzica;

3) dla osoby pełnoletniej, uczącej się w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia.

6. Wniosek o nadanie uprawnień i wydanie Karty Mieszkańca jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej przy ul. Staszica 2 oraz na stronie internetowej www.karta.lomianki.pl

7. Wnioskodawcy zamieszkujący na terenie gminy Łomianki, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarujący w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok poprzedni, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Łomianki są zobowiązani przy składaniu wniosku okazać jeden z poniższych dokumentów:

1) kserokopię pierwszej strony zeznania rocznego PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany;

2) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO;

3) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany potwierdzającego fakt złożenia zeznania zawierające adres zamieszkania podatnika w gminie Łomianki o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) we wszystkich innych przypadkach niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany.

8. Organizator może zażądać przy składaniu wniosku dotyczącego Kart Mieszkańca okazania następujących dokumentów:

1) potwierdzających stopień pokrewieństwa, w sytuacji gdy nazwisko dziecka i rodzica się różnią;

2) zaświadczenia o nadaniu nr NIP w przypadku obcokrajowców nie posiadających nr PESEL;

3) dowodu uiszczenia opłaty, jeśli jest wymagana.

9. W imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia wniosek składa rodzic.

10. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu lub w formie pisemnej.

11. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca składamy drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.karta.lomianki.pl gdzie załączamy dokumenty w postaci skanów lub czytelnych fotografii. Załączone do wniosku skany lub fotografie dokumentów (po rozpatrzeniu wniosku) będą usunięte z Systemu lub w ciągu 30 dni od ich złożenia.

12. W przypadku składania wniosku w formie pisemnej, poprawnie wypełniony i podpisany wniosek

o wydanie Karty Mieszkańca wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Wydziale Promocji
i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Staszica 2 lub innych wyznaczonych punktach.

13. Urząd Miejski w Łomiankach dokonuje formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku. W przypadku złożenia poprzez System i stwierdzeniu nieprawidłowości, wnioskodawca zostanie poproszony do uzupełnienia wniosku poprzez e-mail lub telefon.

14. Karta Mieszkańca po rozpatrzeniu wniosku w formie Karty fizycznej wydawana jest w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

15. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 12 miesięcy licząc od dnia akceptacji wniosku. Nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty może przedłużyć jej ważność o kolejne 12 miesięcy przedstawiając aktualne dokumenty określone
w pkt 7-8.

16. Wydanie Karty Mieszkańca osobie pełnoletniej, uczącej się i nie osiągającej dochodów do ukończenia 26 roku życia wymaga okazania dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki – legitymacji szkolnej, studenckiej lub stosownego zaświadczenia.

17. Pierwsza Karta fizyczna wydawana jest bezpłatnie.

18. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty fizycznej, jej duplikat wydawany jest na wniosek. Wydanie duplikatu jest odpłatne. Nie wpływa na zmianę okresu ważności Karty fizycznej.

19. Zmiana imienia lub nazwiska Użytkownika wydrukowanego na Karcie Mieszkańca lub usterka warstwy elektronicznej karty zbliżeniowej bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wymaga wydania duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty w tym przypadku jest bezpłatne.

20. Urząd Miejski w Łomiankach zastrzega prawo do zeskanowania wniosku i załączników do złożonego wniosku o wydanie Karty i przetwarzania ich w Systemie.
 

§ 4.

Zasady użytkowania Karty Mieszkańca.

1. Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek

i preferencji objętych Programem.

2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zniżek i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej www.karta.lomianki.pl

3. Ulgi, zniżki i preferencje z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi ulgami i zniżkami, chyba że Partner ustalił inne zasady udzielania ulg i zniżek.

4. Wszystkie ulgi, zniżki i preferencje wynikające z Programu mają charakter czasowy.

5. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi, zniżki i preferencje Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania lub podania tymczasowego numeru identyfikacyjnego wygenerowanego przez aplikację mobilną. Nieokazanie Karty Mieszkańca lub nie podanie numeru identyfikacyjnego może być powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty Mieszkańca.

6. Użytkownik Karty zobowiązany jest do:

1) ochrony Karty Mieszkańca przed utratą lub zniszczeniem;

2) niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Łomiankach o utracie uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca wraz z jej jednoczesnym zwrotem.

7. Karta Mieszkańca jest przypisana wyłącznie do Użytkownika Karty i nie może być udostępniana osobom trzecim.

8. Urząd Miejski w Łomiankach nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty osobom trzecim.

9. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miejski w Łomiankach.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu.