Centrum Kultury w Łomiankach

Centrum Kultury w Łomiankach jest miejscem dynamicznie prowadzonej polityki kulturalnej, którego oferta programowa stanowi o wysokiej jakości życia kulturalnego mieszkańców. Centrum tętni życiem działających w nim sekcji muzycznych, zespołów i grup twórczych obejmujących wszystkie dziedziny kultury. Pracownicy centrum dbają o realizację zadań statutowych, podtrzymywanie wartości kulturowych, zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji, jak i również wyrównanie dostępu do świadczonych przez siebie usług kulturalnych, dla osób ze szczególnymi potrzebami. Centrum dąży do tego, aby oferta programowa i przestrzeń była oparta na haśle „Dostępni i równi w lokalnej kulturze”, zawierała propozycje aktywności fizycznej i psychofizycznej dla wszystkich odbiorców bez względu na płeć, wiek, zainteresowanie, tożsamość narodową i religijną, poglądy polityczne oraz niepełnosprawności. Za niezwykle ważną uznawana jest współpraca oraz budowanie więzi społecznych aktywizujących mieszkańców gminy.